Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σέβεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και υιοθετεί ως προς την πολιτική απορρήτου του τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής: ΓΚΠΔ ή GDPR).

Συμμορφούμενοι με την κατά το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ υποχρέωσή μας, σας παρέχουμε στην παρούσα σελίδα τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προτού, όμως, διαβάσετε για την πολιτική μας, σας υπενθυμίζουμε κάποιους βασικούς ορισμούς για την καλύτερη κατανόησή της.

Ορισμοί

 • Ποια είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; 

Με την έννοια «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» κάνουμε λόγο για κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 • Σε τί συνίσταται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;

Ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πολιτική απορρήτου που υιοθετούμε

Συγκεκριμένα, ως προς τη δική μας πολιτική ισχύουν τα εξής:

Α. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, λειτουργεί η επιχείρησή μας με την επωνυμία « ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ » και διακριτικό τίτλο «PRINTAGAIN». Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@printagain.gr.

Β. Οι μορφές επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις οποίες προβαίνουμε είναι ιδίως η συλλογή, η καταχώρηση, η αποθήκευση, η αναζήτηση πληροφοριών και η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η κάθε μορφή επεξεργασίας γίνεται για τους εξής σκοπούς:

α) Για την περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οπότε και συλλέγονται δεδομένα όπως π.χ. IPaddress, domainname, URL’s, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της σύνδεσης μέσω διαδικτύου.

β) Για την εκτέλεση της παραγγελίας που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, από τη λήψη της έως και την παράδοση των προϊόντων σας.

γ) Για την εγγραφή στο newsletter μας και τη λόγω αυτής ενημέρωση για τις πολιτικές εκπτώσεων, τη λήψη προσφορών, την εισαγωγή νέων προϊόντων κ.α.

δ) Για τη δημιουργία και τήρηση λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

ε) Για την εξυπηρέτηση πελατών, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μας μαζί σας κατά την περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή και τη χρήση των υπηρεσιών μας.

στ) Για τη μέτρηση του επιπέδου ικανοποίησή σας από τις υπηρεσίες μας και για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μόνο στην περίπτωση εγγραφής στο newsletterή και δημιουργίας λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Γ. Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όπως είναι για παράδειγμα η διενέργεια μίας παραγγελίας/ η εγγραφή στο newsletter/ η δημιουργία λογαριασμού, μπορεί να σας ζητηθούν διάφορες προσωπικές πληροφορίες, όπως είναι το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τρόπος πληρωμής, ο τρόπος αποστολής (είδη δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία). Η καταχώρηση αυτών των δεδομένων στις εκάστοτε ηλεκτρονικές φόρμες είναι προαιρετική, αλλά απαραίτητη για τη λειτουργική χρήση των επιμέρους υπηρεσιών και για τον λόγο αυτό η επεξεργασία τους σχετίζεται αυστηρά με αυτές.

Δ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας διατηρούνται για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικώς, ανάλογα με την υπηρεσία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος που χρησιμοποιείτε (ελάχιστη δυνατή περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων).

Ε. Σας ενημερώνουμε πως με την εγγραφή στο newsletter συμφωνείτε στη λήψη εμπορικών ανακοινώσεων από την επιχείρησή μας, όπως είναι οι προωθητικές ενέργειες, η εφαρμογή πολιτικής εκπτώσεων κ.α. Παράλληλα, επιτρέπετε στην επιχείρησή μας τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας αγοράς και marketing, προκειμένου να λαμβάνετε υπόψη το επίπεδο ικανοποίησής σας από την περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και από την αγορά των προϊόντων μας, κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε κατά την εγγραφή στο newletter. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων, αλλά και για τον τρόπο άσκησής τους, ανατρέχοντας στην πολιτική απορρήτου (στ.ΣΤ).

ΣΤ.  Ο ΓΚΠΔ σας παρέχει ως υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συγκεκριμένα δικαιώματα, τα οποία και ας αναφέρομε στην παρούσα σελίδα. Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα εν λόγω δικαιώματά σας, αποστέλλοντάς μας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@printagain.gr . Για οποιοδήποτε αίτημα σας απαντάμε το συντομότερο δυνατόν, και πάντως το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας. 

 1. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσο ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 1. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (σε σχέση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, από εμάς). Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε δικαίωμα στη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. Σας υπενθυμίζουμε ότι παρέχοντας τα δεδομένα σας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, εγγυάστε την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους. Προκειμένου εσείς οι ίδιοινα μας βοηθάτε να εξασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας είναι πάντα ακριβή, μπορείτε να μας αποστέλλετε οποιεσδήποτε αλλαγές στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@printagain.gr .

 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή εάν δεν έχουμε πλέον την συγκατάθεσή σας να τα επεξεργαζόμαστε.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους,

β) όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά ζητείτε, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

 γ) όταν δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον μας. 

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων όπου αυτή απαιτείται.

 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, ως υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση ή η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

 • Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον μας.

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.